STANOVY Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory

I. Název a sídlo členů svazku obcí

Obec Bačetín, č.p. 100, 518 01 Dobruška, IČO: 274 682
Obec Bartošovice v Orlických horách, č.p. 35, 517 61 Rokytnice v O. h., IČO 274 691
Obec Bohdašín, č.p. 21, 518 01 Dobruška , IČO 274 712
Obec Borová, č.p. 68, 547 01 Náchod , IČO 654 141
Obec Bystré, č.p. 110, 518 01 Dobruška, IČO 274 763
Obec Česká Čermná, č.p. 128, 549 21 Česká Čermná, IČO 272 574
Obec Deštné v Orlických horách, č.p. 61, 517 91 Deštné v O. h., IČO 274 844
Obec Dobré, č.p. 9, 517 93 Dobré, IČO 274 861
Obec Dobřany, č.p. 90, 518 01 Dobruška, IČO 274 887
Obec Chlístov, č.p. 8, 518 01 Dobruška, IČO 579 122
Obec Janov, č.p. 30, 518 01 Dobruška, IČO 274 925
Obec Kounov, č.p.51, 517 92 Kounov , IČO 274 992
Obec Nový Hrádek, č.p. 27, 549 22 Nový Hrádek, IČO 272 884
Obec Ohnišov, č.p. 172, 517 84 Ohnišov, IČO 275 166
Obec Olešnice v Orlických horách, č.p. 8, 517 83 Olešnice v O.h., IČO 275 174
Obec Orlické Záhoří, č.p. 34, 517 64 Orlické Záhoří, IČO 275 204
Obec Podbřezí, č.p. 16, 518 03 Podbřezí, IČO 579 319
Město Rokytnice v Orlických horách, č.p. 3, 517 61 Rokytnice v O.h., IČO 275 301
Obec Říčky v Orlických horách, č.p. 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČO 579 149
Obec Sedloňov, č.p. 159, 517 91 Deštné v Orlických horách, IČO 275 352
Obec Sněžné, č.p. 125, 518 01 Dobruška, IČO 579 157
Obec Val, č.p. 26, 518 01 Dobruška, IČO 275 484
Obec Zdobnice, č.p. 77, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 275 557

 

II. Název a sídlo svazku obcí

Název: Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory (dále jen svazek)

Sídlo: 517 91 Deštné v Orlických horách č.p. 61

IČO: 48617334


III. Předmět činnosti

Svazek obcí byl založen za účelem podpory hospodářsko-sociálního a kulturního rozvoje a obnovy venkova. Dále je cílem svazku rozvoj členských obcí svazku s cílem napomoci celkovému rozvoji a prosperitě regionu a jeho obyvatel.

 

IV. Orgány svazku obcí

a) valná hromada

b) rada svazku

c) předseda

d) místopředsedové

e) revizní komise

 

V. Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Každé město nebo obec, které je členem svazku, má ve valné hromadě 1 zástupce, který je volen a odvoláván zastupitelstvem obce. Předsedou a místopředsedou svazku mohou být i jiné osoby, než volené zastupitelstvy obcí, a to v případě, že jsou do této funkce zvoleni valnou hromadou. Předseda a místopředseda jsou též členy valné hromady.

Valná hromada zejména:

- volí a odvolává předsedu svazku a místopředsedy svazku

- volí a odvolává radu svazku

- volí a odvolává revizní komisi svazku

- rozhoduje o hlavních směrech činnosti svazku

- schvaluje rozpočet a závěrečný účet svazku

- schvaluje změny stanov

- přijímá a vylučuje členy svazku, schvaluje zrušení svazku

- schvaluje výši členských příspěvků a termín jejich splatnosti

- schvaluje dlouhodobé koncepční návrhy činnosti

- schvaluje zprávy revizní komise

- schvaluje realizaci projektů

- vykonává další činnosti svazku, pokud nejsou svěřeny jiným orgánům

Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za šest měsíců. Jednání valné hromady svolává a řídí předseda svazku. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý ze členů valné hromady má při hlasování jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy svazku.

Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který vyhotovuje předsedou pověřená osoba.


VI. Rada svazku

Rada svazku je výkonným orgánem svazku. Rada svazku je sedmičlenná a je tvořena předsedou svazku, třemi místopředsedy svazku a dalšími členy. Je volena a odvolávána valnou hromadou. Radu svazku svolává předseda svazku podle potřeby, nejméně však 1 krát za dva měsíce. Funkční období rady svazku je čtyřleté.

Rada svazku odpovídá za svoji činnost valné hromadě. Rada svazku zejména:

- vykonává usnesení valné hromady svazku

- předkládá valné hromadě návrhy činností svazku

- vykonává veškeré další činnosti svazku, které nejsou svěřeny předsedovi svazku

- připravuje realizaci jednotlivých projektů svazku včetně způsobu jejich financování


VII. Předseda svazku

Předseda svazku je volen a odvoláván valnou hromadou. Funkční období předsedy svazku je čtyřleté. Předseda svazku jedná jménem svazku a je jeho statutárním orgánem. Podepisování všech dokumentů za svazek se děje tak, že k natištěnému nebo jinak vyznačenému názvu svazku připojí svůj vlastnoruční podpis předseda svazku.

Předseda svazku zejména:

- jedná jménem svazku

- svolává a řídí jednání valné hromady

- svolává a řídí jednání rady svazku

- uděluje plnou moc právnímu zástupci k zastupování svazku ve věcech, schválených v radě svazku nebo valnou hromadou

- přijímá opatření k zajištění běžného chodu svazku

- zajišťuje provedení auditu hospodaření svazku ve lhůtě stanovené příslušným právním předpisem

- rozhoduje ve věcech, kterým byl zmocněn valnou hromadou nebo radou svazku


Funkci předsedy svazku vykonává v době předsedovy nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření místopředsedové svazku.


VIII. Místopředsedové svazku

První, druhý a třetí místopředseda svazku jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období místopředsedů svazku je čtyřleté. Zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti s pravomocemi vymezenými článkem VII. Předseda svazku.

 

IX. Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku. Revizní komisi svazku tvoří tři členové svazku, které volí valná hromada. Revizní komise svazku je odpovědná valné hromadě svazku za výkon své funkce. Funkční období revizní komise je čtyřleté.

Revizní komise dohlíží na:

-hospodaření svazku

- dodržování stanov svazku

- činnost orgánů svazku

- plnění přijatých usnesení orgánů svazku

- vyjadřuje se k roční účetní závěrce svazku

 

X. Majetkové poměry a zdroje příjmů svazku

Zakladatelé svazku nevkládají při vzniku svazku do tohoto svazku žádný hmotný ani nehmotný majetek. O přijetí hmotného a nehmotného majetku během existence svazku rozhoduje valná hromada.

Zdroji příjmů svazku jsou základní roční vklady na jednoho obyvatele obce, jejichž výši a termín splatnosti určí valná hromada.

Dalším zdrojem příjmů jsou mimořádné členské příspěvky, výnosy z vlastní činnosti svazku, dotace, granty, dary a další zdroje získané za účelem naplňování cílů svazku.

Valná hromada nebo rada svazku určí jednotlivě u každého projektu formu jeho financování včetně podílů na výnosech a závazcích.

Majetek získaný společnou činností svazku se stává spoluvlastnictvím všech členů svazku. Podíly na majetku získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Právo spravovat finanční majetek svazku má statutární orgán svazku a další osoby pověřené valnou hromadou. Svazek ručí za své závazky celým svým majetkem.

 

XI. Členství ve svazku

Členství zakladatelů ve svazku vzniká dnem účinnosti smlouvy o vytvoření svazku obcí. Další člen může přistoupit ke svazku pouze se souhlasem všech dosavadních členů. Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku. Valná hromada stanoví nově přistupujícímu členovi výši jednorázového vstupního poplatku.

Členství zaniká výpovědí, zánikem svazku nebo zrušením členství.

Při podání výpovědi je výpovědní lhůta tříměsíční a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po podání výpovědi.

Členství ve svazku může zrušit pouze valná hromada a to jen při neplnění povinností člena svazku.

Při vystoupení nebo vyloučení některého ze členů svazku propadá uhrazený základní roční vklad ve prospěch svazku. Vystupující nebo vylučovaný člen svazku má dále nárok na majetkové vypořádání. Vypořádání se provede účetně, dle účetního stavu v den odstoupení člena svazku a podle procentuálního podílu na majetku a to na základě Smlouvy o ukončení členství, pokud valná hromada nestanoví jinak.


XII. Práva a povinnosti členů svazku

Členové svazku mají právo podílet se na výhodách plynoucích z členství v tomto svazku úměrně vlastnímu podílů přínosů k zajištění činnosti svazku.

Členové svazku mají právo vyjadřovat se k připravovaným akcím a programům, podávat vlastní návrhy činnosti svazku, navrhovat a volit orgány svazku.

Členové svazku jsou povinni podílet se na financování činnosti svazku v dohodnuté výši a formě a plnit úkoly, které na sebe dobrovolně převzali, hájit zájmy svazku v samosprávě a plánování, dodržovat stanovy a usnesení valné hromady a rady svazku, slaďovat obecní zájmy se zájmy svazku, propagovat svazek atd.

Zastupitelstva jednotlivých členských obcí mají právo vyjadřovat se k činnosti svazku a rozhodovat o stanoviscích obce při jednáních valné hromady.


XIII. Hospodaření svazku

Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

Hospodaření svazku si dá svazek přezkoumat auditorem. Svazek poskytne jednotlivým obecním zastupitelstvům výsledky auditu hospodaření.

Vytvořený zisk použije svazek k financování svých dalších rozvojových aktivit nebo k rezervním účelům, případně valná hromada rozhodne o jiném způsobu jeho použití. Vzniklá ztráta bude uhrazena mimořádným členským příspěvkem podle rozhodnutí valné hromady a po projednání v zastupitelstvech jednotlivých členských měst a obcí.


XIV. Zrušení a zánik svazku

Svazek se zrušuje dohodou členů a to bez likvidace nebo s likvidací. Pro platnost této dohody musí hlasovat třípětinová většina řádných členů svazku v průběhu jednání valné hromady.

Činnost svazku ukončí valná hromada, která rozhodne o způsobu likvidace majetku a vyrovnání závazků svazku a určí likvidátory svazku. Výnosy likvidace svazku se rozdělí mezi členy svazku podle podílu vložených prostředků za dobu trvání svazku.

Svazek zaniká výmazem z registrace.

 

XV. Závěrečná ustanovení

Stanovy mohou být doplněny nebo změněny na základě rozhodnutí valné hromady, a to formou písemných číslovaných dodatků. Návrhy na změny stanov mohou podávat členové svazku.

Právní vztahy těmito stanovami vysloveně neřešené se podle jejich charakteru řídí příslušnými ustanoveními zákona o obcích, občanského zákoníku, obchodního zákoníku a dalších souvisejících právních norem.

Tyto stanovy nabývají své platnosti a účinnosti schválením valnou hromadou na svém zasedání konaném v Bartošovicích v Orlických horách dne 6.10.2006 a účinnosti dnem právoplatné registrace svazku.

 

Nabytím účinnosti těchto stanov se ruší Stanovy ze dne 15. března 2002.

 

V Deštném v Orlických horách dne 6.10.2006